ارتباط با ما

واحد ارتباط با مشتریان 

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر-علیشاه,جنب خانه بهداشت 

تلفن: 04142444255-04142444400

ایمیل: istaram1380@yahoo.com

واحد فروش

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444255

وات ساپ:09145713858

فاکس:04142444099

ایمیل:istaram1380@yahoo.com

روابط عمومی

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444226

وات ساپ:09144506834

فاکس:04142444099

ایمیل:istaram.export@gmail.com

روابط عمومی

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت 

تلفن:04142444400-04142444255

فاکس:-

ایمیل:-

 

صادرات

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444255

وات ساپ:09145713858

فاکس:04142444099

ایمیل:istaram1380@yahoo.com

دفتر مرکزی تهران

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت 

تلفن:04142444400-04142444255

فاکس:-

ایمیل:-

 

صادرات

آدرس:آذربایجان شرقی,شبستر_علیشاه,جنب خانه بهداشت

تلفن:04142444255

وات ساپ:09145713858

فاکس:04142444099

ایمیل:istaram1380@yahoo.com

دفتر مرکزی تهران