فرم استخدام

گروه صنایع غذایی ایسترم در تبریز برای تکمیل کادر خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است:

مرحله 1 از 3

اطلاعات پرسنلی

مشخصات(Required)
نظام وظیفه
وضعیت گواهینامه رانندگی
وضعیت تاهل
آدرس
به سال وارد فرمایید